أيكونات

??? ???? ??? ???? ?? 1640 ?????? ??????? ?? ????? ???? ??????? ???? ??????? ???? ?????? ????? ??????? ???? ??? ?? ????? ?????? ??? ?????? ???? ?? ?? ???? ??? , ??? ??? ??? ???? ?????? ?????? ?? ????????? ????????? ?? ???? ???????? ?????? ?? ??? ??? ???? ?? ??? ????.

?????? ?? ?????

??????? ?? ???? ??? ???? ??????

??????? ?? ????

??????? ???? ?????

????? ?????

????? ??????? ?????

Font Awesome

Menus ‹ Goodnews – Premium WordPress News-Magazine — WordPress 2014-05-27 17-18-16

Enotype

Menus ‹ Goodnews – Premium WordPress News-Magazine — WordPress 2014-05-27 17-17-28

Brankic 1979

Menus ‹ Goodnews – Premium WordPress News-Magazine — WordPress 2014-05-27 17-15-45

Linecons

Menus ‹ Goodnews – Premium WordPress News-Magazine — WordPress 2014-05-27 17-19-17

Steadysets

Menus ‹ Goodnews – Premium WordPress News-Magazine — WordPress 2014-05-27 17-20-00

Momizat – we just collect it from other free open source icons lists

Menus ‹ Goodnews – Premium WordPress News-Magazine — WordPress 2014-05-27 17-15-00

فارسی سازی و بهینه سازی شده توسط فریش تم